Batanidza nesu

Movies

Bvunzurudzo: 'Iwe Hausi Amai Vangu' Munyori / Mutungamiriri Kate Dolan

Published

on

Hausi Mai Vangu

Kate Dolan's feature film debut Hausi Mai Vangu inomanikidza kutora pangano inoshanduka. Iyo firimu inoshandura iyo ngano yakajairika kutarisa kubva kumubereki anopenga kuenda kumwana ane hanya, ane kutya kwaamai vake vanogara vachichinja kunokura zuva nezuva. Simba nemitambo yakasimba kubva kune vane tarenda uye mifananidzo yakaoma inopenda mufananidzo usina kujeka uye unotyisa, firimu rakamira seimwe yezvandinoda kubva muna 2021's Toronto International Film Festival (verenga ongororo yangu yakazara pano).

Ndakawana mukana wekugara pasi naDolan kuti tikurukure nezvefirimu rake uye ngano iri shure kwayo.  

Kelly McNeely: Mafirimu akaita Horo muvhu uye Iyo Hallow zvakare inoratidza shanduko yengano dzechiIrish ngano, asi tarisa zvakanyanya pamwana ari iye anochinja. Ndinonyatsoda izvozvo Hausi Mai Vangu ane kona yemubereki ari njodzi, pane kuti protagonist. Unogona here kutaura zvishoma nezvechisarudzo ichocho, uye pfungwa iyoyo yakabva kupi? 

Kate Dolan: Hongu, zvirokwazvo. Ndinofunga, sezvamunoziva, ngano dzechivanhu dzinoshanduka mungano dzechiIrish ndedzekuti nyaya dzaunonzwa zvakanyanya ndedzekuti mwana anochinjirwa chimwe chinhu. Uye ndizvo zvinogara zvakadaro. Uye zvakare mune ngano dzeScandinavia zvakare, vane shanduko uye kazhinji vacheche. Asi pane nyaya dzakawanda muhupenyu chaihwo - munhoroondo yeIreland - dzevanhu vanonzwa nyaya idzi nezvekuchinja uye nekutenda kuti nhengo dzemhuri yavo chimwe chinhu. 

Saka pakanga paine nhoroondo dzakawanda dzevanhu vakuru vaitenda kuti varume vavo, vadzimai, vakoma, hanzvadzi, vaive vanhu vakuru vakachinjaniswa nedoppelgänger - shanduko kana chimwewo chinhu, senge ngano. Uye kunyanya, pane imwe nyaya yemukadzi anonzi Bridget Clary muna 1895 iyo yakanyatsondibata bata, iri pamusoro pemukadzi uyu uyo ​​- sezviri pachena iye zvino vava kufunga kuti achangobatwa nefuruu - asi murume wake akafunga kuti aichinja uye akamupisira mukati. moto mumba mavo. Akapondwa, uye akasungwa. Asi iye akataura kuti aitenda kuti ari kuchinja, izvo zvakangondishamisa nekuti yaive yerudzi rwepfungwa isina kujeka yekuda, ainyatsozvifunga izvozvo? Kana kuti chii chimwe chaiitika ipapo? 

Uye kungofanana nekusanzwisisika kwechokwadi uye chii chisiri chaicho, uye chisingazivikanwe chese. Saka zvakangondifadza chaizvo. Saka hongu, chaive chimwe chinhu chandakanga ndisati ndanyatsoona, uye ndaida kutaura nyaya yehurwere hwepfungwa nemhuri, uye mumwe munhu arikusvika zera mumhuri mazviri kuitika. Uye rudzi irworwo rwengano rwakangonzwa senge nzira chaiyo yekutaura nyaya iyoyo. Uye nekuti pakanga paine kufanana uku nehurwere hwepfungwa nengano uye vanhu vaitenda hama dzavo vangangove vairwara nepfungwa vaive vanochinja, uye rudzi irworwo rwechinhu. Saka zvaingonzwa senge nzira chaiyo yekutaura nyaya yacho.

Kelly McNeely: Ndinonyatsoda zvakare, nekuora mwoyo kwaAngela, uye pane mhando yehukama pakati paChar naAngela, iyo pfungwa yebasa uye mutoro unouya muukama hwemubereki nemwana. Uye zvinonakidza kuti irwo rudzi rwekuchinjika pakati paChar naAngela, pane basa uye basa riripo. Unogona kutaura zvishoma nezvazvo zvakare? 

Kate Dolan: Ehe, zvirokwazvo, ndinofunga zvataida kuita kutaura nyaya nezvekutambudzika uye mhuri uye kuti rudzi irworwo rwunodzoka sei pamhuri. Zviitiko zvakaitika munguva yakapfuura zvinogara zvichidzoka kuzokutambudza. Uye kunyanya sechizvarwa chiri kuuya zera, inguva iyo Char ari pazera raanotanga kuwana zvinhu nezvemhuri yake. Uye ini ndinofunga isu tese takasvika pazera iro rawakarega kuve mudiki, uye iwe hausi munhu mukuru, asi iwe uri, iwe wakapihwa basa rakawanda maererano nemutoro wepfungwa, uye mamwe marudzi emamwe mabasa emumba, rudzi irworwo rwezvinhu. 

Saka kungoyedza kutora chinguva mune izvozvo - kunyanya sekuuya kweumwe munhu - kwaunenge uine mubereki ari kurwara nepfungwa kana hurwere, uye iwe watove muchengeti, nekuti hapana mumwe munhu angavaitira izvozvo. Uye uremu hwemutoro iwoyo uye rudzi irworwo rwemutoro, uye kuti zvinogona kutyisa sei uye nekuzviparadzanisa nevamwe. Saka ndicho chinhu chataida chaizvo kubata.

Uye zvakare hongu, ndinofunga kuti pane kupfuurwa kwebaton - kubva kuna mbuya kuenda kuChar - mukati memufirimu zvekuti pakupera Char anenge atova mudziviriri wemhuri. Iye ane chisungo chekuvepo panguva inotevera kana chimwe chinhu chinotyisa chikaitika, munoziva zvandiri kureva? Zvaive zvakanyanya nezve izvo uye kungoita sekuyedza kubata izvo.

Kelly McNeely: Ndaona kuti pane dingindira ririkuenderera mberi remabhiza mumufananidzo, pane chimwe chikonzero here?

Kate Dolan: MuchiIrish ngano, tine imwe nyika ino inogarwa nayo Aos sí, ayo ari mafaeries - nekuda kweizwi riri nani - asi hazvina kuita senge Tinkerbell fairy mhando yemafaeries. Zvakaoma kushandisa izwi rekuti fairies kuswededza mukati uye kuvatora, nekuti zvakanyanya kune akawanda emhando dzakasiyana dzadzo. Iyo Banshee inyanzvi chikamu che Aos sí naizvo. Saka iye mujaho kubva kumujaho wefaery, uyezve pane chisikwa chimwe - rudzi rwehunhu mukati mengano iyi - inonzi Puca, iyo inonyanya kuratidza sebhiza dema rinoyambuka nzira yako paunenge uchienda kumba, kana iwe. 'uri kuedza kudzokera kumba, uye zvakaita seshura rakaipa, zvakanyanya. Kana iwe ukaibvumira kuti iite hypnotize iwe nekukwevera mukati, ichakuunza kune imwe nyika uye ichakutora iwe uye kure nenyika yaunogara mairi ikozvino. Inogona kuratidzira sebhiza, kana tsuro nhema, kana rudzi rwayo rwekuratidzira, iyo isinganyanyi kutsanangurwa, asi inofanirwa kuva inotyisa zvikuru. 

Saka isu taida kusanganisa izvo, asiwo firimu iri pachena firimu reDublin, seNorth Dublin, kwandinobva. Uye kunyangwe iri padyo neguta, kune nzvimbo zhinji dzedzimba uko vanhu vanozove nemabhiza akasungirirwa mumichero. Uye saka chaive chikamu chenzvimbo yeDublin zvakare, asi yaiita senge rudzi rwekubuda ropa zuva nezuva. 

Kelly McNeely: Zviripachena kuti pane kufarira ngano uye fae, ndicho chinhu chagara chiri chekufarira kwauri, kana kuti chakabuda mukutsvaga tsvakiridzo yefirimu iri? 

Kate Dolan: Oo, hongu, ndagara ndichifarira chaizvo. Iwe unoziva, ndinofunga - semunhu weIrish - unogara uchiudzwa nyaya kubva uchiri mwana. Saka iwe une ruzivo rwakakura rweakasiyana ngano uye ngano uye imwe nyika uye ese aya marudzi evatambi akagarwa kubva paudiki. Saka iwe unogara uchiziva, uye zvinowanzoudzwa kwauri sekunge ichokwadi. Ambuya vangu vaiva nerin’i mubindu ravo rekuseri – hunova howa murin’i, izvo zvinongoitika zvoga – uye ini nemukoma wangu taihutanha rimwe zuva, uye vakaita sekuti “Haugone kuzviita! Imari yefaery iyoyo, mafiri achakutevera kana wadaro." Uye izvo zvakafanana nesuwo kune nyika yavo, uye zvese zvinoudzwa kwauri sekunge ndezvechokwadi. Zvino pandakakura, ndakaita senge, ndakatsvaga zvakanyanya uye ndakaverenga nezve chaiyo nyika kukanganisa kwengano, uye kudzidza nyaya senge zvaitendwa nevanhu uye nei vaifunga izvozvo, uye zvakanyanya zvechipegani - zvechihedheni chaivo - tsika ne ndinofunga kuti tsika dzakanga dzakada kufanana nechitendero panguva iyoyo. Uye izvi zvese zvainakidza chaizvo. Saka iyo firimu yakandibvumira kuiongorora zvakadzama kupfuura zvandaive ndinazvo, asi ini zvechokwadi ndaive naro nguva dzose pamberi pepfungwa dzangu.

Kelly McNeely: Uye pane dzimwe nyaya dzengano dzaungade kuchera mune zvishoma kune remangwana firimu? 

Kate Dolan: Hongu, ndinoreva, kune zvakawanda. Iyo Banshee chimiro chakanyanya. Asi ndinofunga kuti haana kushata, ndinofunga haunganyatsomuita muvengi nekuti anongova mashura erufu. Saka unongonzwa achipopota zvoreva kuti pane munhu wemumba menyu achafa usiku ihwohwo. Uye saka hongu, ndingada kuita senge Banshee pane imwe nguva, asi zvakaoma kutsemuka. Asi kune zvakare ngano inodaidzwa kuti Vana vaLir, izvo chaizvoizvo zviri pamusoro pamambo uyu anoroora mambokadzi mutsva, uye haadi vana vake. Uye anodzishandura kuita mhashu, uye dzinobatwa sehadzi dziri mudhamu kwemazana emakore. Mambo akashungurudzika uye akarwadziwa moyo, uye pakupedzisira, vanodzoserwa kumashure, asi imhando yengano isinganzwisisike uye isina kujairika yeIreland, uye imwe inotaridzika chaizvo. Saka pane zvakawanda. Ndichafanira kugadzira mafirimu akawanda.

Kelly McNeely: Chii chakaita kuti mufarire kuva mugadziri wemafirimu? Chii chakakukurudzira kutora danho iroro?

Kate Dolan: Um, handizivi. Chingori chimwe chinhu chagara chiri muDNA yangu. Ndakakura namhamha. Vaive amai vasina murume uye takagara naambuya vangu kwekanguva ndichiri mudiki, uye ivo vese - ambuya naamai vangu - vaiita zvemufirimu chaizvo, uye vaifarira kuona mafirimu. Ambuya vangu vaive neruzivo rweencyclopedic rwemarudzi ese ekare eHollywood bhaisikopo nyanzvi nezvimwe. 

Taigara tichingoona mafirimu nguva dzese. Uye ndinofunga kuti zvakangomutsa chimwe chinhu mandiri, kuti ndaingoda svikiro uye nenzira iyoyo yekutaura nyaya. Uye zvino zvinosuruvarisa - kune kupererwa kwaamai vangu - vakaita sevakadyara mbeu, uye ipapo ini handina kuisiya uye ndakangoita sekuchengetedza chiroto ichi chiri mhenyu. Uye iye zvino ari kuona kunge kuri kubhadhara, asi kwekanguva, anga akafanana, sei usingaiti mushonga kana mutemo kana chimwe chinhu? [kuseka]

Kelly McNeely: Amai vako ihorror fan futi here? 

Kate Dolan: Aiwa, kwete chaizvoizvo. Asi haasi squeamish. Zvinosekesa. Ainge asisatsvage kuiona manje. Haaizonyanyofarira kuona mafirimu anotyisa, anoatya. Asi iwe unoziva, ane mhando yekuravira isinganzwisisike. Ndinofunga bhaisikopo rake raanofarira ndere Blade Mumhanyi. Saka haasi munyoro uye munyoro, anoita semhando yezvinhu zvisinganzwisisike, asi mabhaisikopo anotyisa, anotyisa-akatwasuka, haanyatsoada nekuti anotya zvakanyanya. Asi aifarira Hausi Mai Vangu. Saka ndine chikwambo chaamai chekutendera. Zvakafanana, zvakafanana ne50%, handina basa kuti vatsoropodzi vanoti chii mushure meizvozvo. [kuseka]

Kelly McNeely: Chii chakaita kuti mufarire zvinotyisa? 

Kate Dolan: Hongu, handizivi. Ndicho chimwe chezvinhu zvandaigara ndichizvibvunza uye ndakaedza kuzvitsvaga kumashure kune chimwe chinhu. Asi ndinofunga kuti ndaingova nerudo rwemukati rwechinhu chero chipi zvacho chinoshamisa uye chinotyisa. Unoziva zvandiri kureva here? Senge, ndaida Halloween ndichiri mwana, ndingadai ndichiverenga mazuva kuHalloween, kupfuura Kisimusi. Uye ndaida chero chinhu chinotyisa. Ndakarava mabhuku ose eGoosebumps, uye ipapo ndakapedza kufunda kuna Stephen King. Handizivi kuti zvakabva nepi, ndaingozvida. Uye iwe unoziva, zviripachena ndichiri iyezvino ndiri mukuru anotyisa fan uye chero mhando munzvimbo inotyisa, angave ari manovhero, firimu, TV, chero zvazvingava, ini ndinodya zvakanyanya sezvandinogona. 

Kelly McNeely: Chii chinotevera kwauri? Kana pane zvaungataura nezvazvo? 

Kate Dolan: Ehe, ndine mapurojekiti maviri mukusimudzira muIreland, imwe yacho ndeye script yave kupera. Saka, uh, zvichida mumwe wavo anogona kuenda mberi. Iwo ese ari maviri anotyisa mapurojekiti zvakare, anotyisa anoratidza mafirimu. Iwe hauzive, iwe unofanirwa kuve nehari dzakawanda pamota semugadziri wemufirimu anotyisa kazhinji, asi ini ndinogara ndiine zvinhu zvakawanda sekubika, uye unofanirwa kuona izvo zvichabuda zvinotevera, asi ini. funga nzvimbo inotyisa yechokwadi yeramangwana rinoonekwa, saka handisi kupinda mune chero rudzi rwe rom-coms, kana chero zvakadaro.

Kelly McNeely: Iwe wakataura kuti iwe unodya yakawanda yemhando. Une chimwe chinhu chawakaverenga kana kuona nguva pfupi yadarika chawakada chose here? 

Kate Dolan: Ehe, ndaida chaizvo Pakati pehusiku Misa. Ini ndiri wekuIrish Katorike kurerwa, saka inoita kunge yakaroverwa imba mune yakadzama mhando yePTSD nzira. Ndakaita kunge, o, kuenda kumisa, zvinotyisa! [anoseka]

Asi ini ndanga ndichiverenga Book of Accidents naChuck Wendig parwendo rwangu rwekubhururuka kuno, uye ndakafunga kuti zvaive zvakanaka. Iri ibhuku rinonakidza chaizvo, remhando yesurreal, uye rinonakidza. Ndinoda chaizvo kuenda kunoona X. Ndinogona kuenda kunoona izvozvo manheru ano mubhaisikopo. ndinoda Texas Chainsaw Massacre, uye vanhu vari kuti zvakangoita senge zvisiri pamutemo Texas Chainsaw bhaisikopo.

Kelly McNeely: Uye uyu mubvunzo wakaoma kwazvo. Asi chii chaunofarira bhaisikopo rinotyisa? 

Kate Dolan: The Exorcist zvainge zvakaita, pamwe firimu rainyanya kundityisa pandakariona, nekuda kweIrish Catholic mhosva, pamwe, pamwe nekutya kuti uchagarwa nadhiabhorosi kana chimwe chinhu. Asi ini ndinoda mhando yekutyisa kwekambi, senge Danidzira uye Shevedzera 2. Ndaizotarisazve Danidzira kakawanda uye zvakare uye zvakare, nekuti yakaita senge firimu rekunyaradza. Mamwe mafirimu andinoda asi wakafanana, handisi kuzviona izvozvi. Asi ndinofunga kuti Danidzira mafirimu, ndinogona kuona chero nguva uye ndinenge ndiri mumood yawo.

 

Hausi Mai Vangu inowanikwa ikozvino mumitambo uye VOD. Unogona kutarisa turera pazasi!

Dzvanya kuti utaure
0 0 mavhoti
Chinyorwa rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline feedbacks
Ona zvese zvataurwa

Movies

Bill Skarsgard Anotaura Nezve New Series 'Welcome To Derry'

Published

on

HBO Max'sKugamuchirwa kuna Derry'Prequel to'It' Inofambira mberi, asi Kudzoka kwaBill Skarsgard saPennywise Kusina chokwadi

HBO Max's prequel akatevedzana kune Warner Bros 'mbiri-chikamu kugadziridzwa kwaStephen King's It yakapihwa green light uye parizvino iri padanho rekugadzira. Titled Kugamuchirwa kuna Derry, varatidziri venhevedzano ndiBrad Caleb Kane naJason Fuchs. Kutora chikamu kwaSkarsgard kunoramba kusingazivikanwe parizvino. Kunyangwe zvakaziviswa muna Kurume 2020, waingova mwedzi wapfuura kuti nhevedzano yakapihwa zviri pamutemo kuenderera mberi neHBO Max.

Skarsgard akabvunzwa nezvazvo Kugamuchirwa kuna Derry munguva Jake's Takes kubvunzurudza, kana paine mukana wekutamba Pennywise zvakare - uye kana zvisiri, izano ripi raaizopa kune anotevera Pennywise. Skarsgard akati, "Tichaona zvavanouya nazvo uye zvavanoita nazvo. Parizvino, handisi kubatikana nazvo. Kana mumwe munhu akazviita, zano rangu nderekuti riite rako. Farai nazvo. Chandaifunga kuti chaifadza pamunhu iyeye ndechekuti aive abstract zvisingaite. Kana iwe ukatanga kuverenga bhuku raStephen King's cocaine-binged, unongoenda sekuti, 'Chii gehena?' Pane zvakawanda zvisinganzwisisike uye zvinokatyamadza zvekuti unogona kugara uye kutsanangura. Ndozvandakaita nehunhu uye ndainakidzwa nechinhu ichocho, chakazivisa hunhu. Bhuku racho chipo chaicho nenzira iyoyo. Saka kana mumwe munhu akazvitora, zvinongori, pfuura nemubhuku uye uwane zvinongedzo, uye ivo vari kunze uko iwe unokwanisa kuita fungidziro yako kwavari."

Kugamuchirwa kuna Derry Prequel to It Inonyora iyo Muschiettis, Fuchs, uye HBO Max seVagadziri Vagadziri

Andy Muschietti naBarbara Muschietti, mutungamiriri wehama / timu yemugadziri kumashure kwevaviri It mabhaisikopo, anozogadzira mukuru Kugamuchirwa kuna Derry kuburikidza nekambani yavo yekugadzira Kaviri Dream. Vatambi veshoo, Brad Caleb Kane naJason Fuchs, vachashandawo sevagadziri vakuru. Iyi nhevedzano iri kugadzirwa nevese HBO Max uye Warner Bros. Terevhizheni.

Jason Fuchs akanyora script yechikamu chekutanga cheshoo, zvichibva pane imwe nyaya yakagadzirwa neMuschiettis. Pamusoro pezvo, Andy Muschietti achabatsira akati wandei episodhi, kusanganisira yekutanga.

Ramba Reading

Movies

Iyo X-Files Reboot Inogona Kutungamira Nzira Yedu

Published

on

Ryan Coogler, mutungamiriri we Nhema Panther: Wakanda Nokusingaperi, inonzi iri kufunga nezve reboot ye The X-Files, sezvakataurwa nemusiki weshoo, Chris Carter.

Ryan Coogler Kugadzira Iyo X-Files Reboot

Panguva yehurukuro na“PaMhombekombe naGloria Macarenko, "Chris Carter, musiki weyekutanga akatevedzana, akaburitsa ruzivo panguva yekurangarira makore makumi matatu The X-Files. Munguva yebvunzurudzo, Carter akati:

“Ndichangotaura nemumwe murume wechidiki, Ryan Coogler, acharidza zvekare 'The X-Files' nevatambi vakasiyana. Saka ane basa rake raaida, nekuti takafukidza ndima dzakawanda.”

Panguva yekunyora. iHorror haana kugamuchira mhinduro kubva kuvamiriri vaRyan Coogler maererano nenyaya iyi. Uyezve, 20th Terevhizheni, iyo studio inotungamira yekutanga nhevedzano, yaramba kutaura.

Mitch Pileggi, David Duchovnay, Gillian Anderson, uye William B. Davis

Pakutanga ichiridza paFox kubva 1993 kusvika 2001, The X-Files nekukurumidza yakava chiitiko chetsika yepop, ichikwezva vateereri nemusanganiswa wayo wengano dzesainzi, zvinotyisa, uye dzidziso dzekurangana. Chiratidziro ichi chakatevera kushanya kwevamiriri veFBI Fox Mulder naDana Scully apo vaiferefeta zvinhu zvisina tsananguro uye kurangana kwehurumende. Iyo showa yakazomutsiridzwa kwemamwe mwaka miviri muna 2016 uye 2018 pane imwecheteyo network, ichisimbisa chimiro chayo seyemhando inodiwa.

Chiitiko Kubva kuX-Mafaira

Ryan Coogler anonyanya kuzivikanwa nebasa rake semunyori uye dhairekitori wemafirimu maviri e "Black Panther" eMarvel, akatyora marekodhi ehofisi yebhokisi uye akawana rukudzo rwakanyanya nekuda kwekumiririra kwavo kwekutanga uye kutaura nyaya. Akashandawo naMichael B. Jordan pa "Creed" franchise.

Kana Cooler akaenderera mberi The X-Files, achange achigadzira chirongwa chiri pasi pake chibvumirano chemakore mashanu neWalt Disney Television, iyo inosanganisira 20th TV, iyo studio inotarisira iyo yekutanga nhepfenyuro. Nepo pasati pave neshoko rekuti reboot inogona kuitika riini kana kuti ndiani angaite nyeredzi mairi, vateveri veshoo vari kutarisira nechido chero zvigadziriso pane iyi inonakidza budiriro.

Ramba Reading

Movies

MaGiant Aliens Adzoka Mu "Hondo Yenyika: The Attack" Trailer

Published

on

Vertical Varaidzo yakaburitsa turera yeyazvino gadziriso yeHG Wells' classic tale. Hondo Yenyika: The Attack yakagadzirirwa kurova sarudza matheater April 21, 2023.

Kurongeka kwemufirimu uyu kunotevera boka revadiki vatatu venyeredzi avo, vachironda meteorite inopunzika paPasi, vanoona kuti vari kumberi kwekurwiswa kweMartian. Pamwe chete nerubatsiro rwemusoja, vatatu vanotanga rwendo rune njodzi kuenda kuLondon uko vanofanirwa kutarisana nevatorwa vanopinda uye kuronga hurongwa hwekuponesa vanhu.

Hondo Yenyika: Iyo Attack Trailer #1

Alhaji FofanaLara LemonSam Gittins, uye Leo Staar nyeredzi.

Director Junaid Syed akati, "Pfungwa yaive yekugadzira shanduro yemazuva ano ye War of the Worlds uku kukudza uye kuedza kugara pedyo nengano yepakutanga sezvinobvira.

Syed anoenderera mberi achiti, "Iyo ine zvinhu zvisingafadzi kune vanhu vakuru uye, panguva imwecheteyo, mitsva yenyaya inoita kuti ienderane nevateereri vadiki."

Hondo Yenyika: The Attack

Iyo Classic Sci-Fi Novel yakanyorwa naHG Wells' "Hondo Yepasirese" yakazunungusa nyika!

HG Wells' "War of the Worlds" ibhuku rekare resainzi-fiction iro rakakwezva vaverengi kweanopfuura zana ramakore. Yakatanga kubudiswa muna 1898 uye kubvira ipapo yakagadziridzwa kuita mafirimu akawanda, madhirama eredhiyo, uye kunyange nhepfenyuro yeTV. Iyo novel inotaura nyaya yekurwiswa kweMartian kwePasi uye kurwira kwakatevera kwevanhu kuti vararame. Asi chii chiri pamusoro penyaya iyi chakaita kuti itsungirire kwenguva yakareba?

Kufarirwa kwenguva refu kwerinovhero kunonyanya kukonzerwa nemusanganiswa waro wakasiyana wengano dzesainzi uye tsinhiro yemagariro. Wells akanga ari nyanzvi yezvose zviri zviviri, uye akashandisa kunyora kwake kutsinhira pamusoro penhau dzomuzuva rake. “Hondo Yenyika” haisi iyoyi. Iri bhuku rakanyorwa panguva yekuchinja kukuru uye kusava nechokwadi, uye rinoratidza madingindira aya murondedzero yaro.

Pamwoyo we "Hondo yeNyika" ipfungwa yekusagadzikana kwevanhu. Pasinei nekufambira mberi kwedu kweruzivo rwemichina, tichiri panjodzi yemasimba echisikigo uye zvisingazivikanwi. Wells anoshandisa maMartians sedimikira rezvisingazivikanwe uye zvisingatarisike, uye anoongorora kuti vanhu vanoita sei pakutyisidzira uku. Novhero iyi itsananguro pamusoro pekusasimba kwebudiriro yedu uye kukosha kwekubatana munguva yenhamo.

Artwork by: David C Simon

Rimwe dingindira rinokosha renovhero iyi kurwisana kwemagariro evanhu. Wells akanga achinyora panguva apo Umambo hweBritain hwakanga hwakakwirira, uye kwakanga kune pfungwa inokura yokusawirirana pakati pamarudzi. Kupinda kweMartian kunogona kuonekwa sedimikira rekunetsana uku, uye Wells anorishandisa kuongorora madingindira eimperialism uye colonialism. VaMartian vanoratidzwa sevakundi vane utsinye, uye kupinda kwavo inyevero pamusoro pengozi dzeimperialism uye kushandiswa kwemamwe marudzi.

"Hondo Yenyika" ibhuku rinokurudzira resayenzi yengano. Yakanga iri imwe yemanovhero ekutanga kuongorora pfungwa yekupindirwa nevatorwa, uye yave ibwe rekona remhando. Chiono cha Wells cheruzivo rweMartian nenzanga chakanga chiri mberi kwenguva yacho, uye chakafuridzira mamwe mabhuku asingaverengeki engano dzesayenzi.

Ramba Reading